Evita pérdidas económicas a consecuencia de robo, asalto o intrusión furtiva.